#cap1

 

 
 
 

BOZTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN FIRIN İŞLETMESİ KİRAYA VERİLMESİ İHALE İLANI...

12/10/2018

 

    

BOZTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

FIRIN İŞLETMESİ KİRAYA VERİLMESİ İHALE İLANI


    1 - Boztepe İlçesi Orta Mahalle İlyaskahya Caddesi No:24  (mevcut Fırın) adresinde bulunan taşınmaz 3 (Üç) yıllığına, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c–45. maddesi gereğince Açık Teklif Arttırma Usulü ile kiraya verilecektir.

    2 – İhale 19.10.2018 Cuma günü Saat 14.30 de Boztepe Belediyesi, Belediye Başkanı odasında yapılacaktır.

    3 – Üç yıllık Kira Muhammen Bedeli 60.000,00 TL ( Atmışbinlira) dir.

    4 – İhale Edilecek işin geçici teminat bedeli 5.000,00 TL (Beşbinlira) dır.

    5 – İhale ilgili şartname ve diğer belgeler Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilecektir.

    6 – İhaleye Katılmak için;

          A) Gerçek Kişilerin Sunacağı Belgeler;

          a) Noter Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti veya “aslı İdaremizce görülmüştür” ibareli nüfus cüzdan sureti.

          b) Noter Onaylı İmza Beyannamesi (asıl)

          c) İkametgâh Belgesi (asıl)

          d) Geçici Teminat mektubu veya Geçici Teminat Yatırıldığına dair Makbuz (asıl). (Boztepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak)

          e) Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin İmza Beyannamesi (asıl)

          f) Boztepe Belediyesine borcu olmadığına dair belge aslı (Boztepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak.),

          g) İhale tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olan vergi ve S.G.K. Borcu yoktur belgesi.

           ı) İstekliye (kiralayan kişiye) veya çalıştıracağı kişiye ait fırın ustalık belgesi.

            B) Tüzel Kişilerin Sunacağı Belgeler:

            a ) Noter tasdikli imza sirküleri

            b) Tüzel kişiliğin ortak ve faaliyet alanlarını gösteren ticaret sicil gazetesi

            c) Geçici Teminat mektubu veya Geçici Teminat Yatırıldığına dair Makbuz (asıl) Boztepe Belediyesi Mali Hizmetler Veznesinden alınacak.

            d) Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (asıl)

            e) Vekâleten katılım halinde, Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi (asıl)

            f) Boztepe Belediyesine borcu olmadığına dair belge aslı (Boztepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak.)        

            g) İhale tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olan vergi ve S.G.K. Borcu yoktur belgesi.

            h)  İstekliye (kiralayan kişiye) veya çalıştıracağı kişiye ait fırın ustalık belgesi.

     7 -  İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin yukarıda sıralanan (6. Madde) belgeleri;   en geç 19.10.2018 Cuma günü Saat 14.00 ‘e kadar alındı belgesi karşılığı, Boztepe Belediye Mali hizmetler Müdürlüğüne vermesi gerekmektedir. Posta ile gönderilecek tekliflerin de belirtilen ihale saatlerinden 30 dakika öncesine kadar ulaşması şarttır. Belirtilen tarih ve saatlerden sonra yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                          Ramazan AYDIN

                                                                                                                          Belediye Başkanı

     

 
    Anasayfa | Başkan | Meclis | Kurumsal | Boztepe | Güncel | Projeler | İletişim

     

      Copyright © 2013 Boztepe Belediyesi. Her Hakkı Saklıdır.