#cap1

 

 
 
 

MÜLKİYETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞIMIZA AİT OLAN ARSANIN SATIŞI YAPILACAKTIR...

01/12/2020

 İLAN

BOZTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

        1 – Mülkiyeti Boztepe Belediyesine ait ve nitelikleri aşağıda yazılı olan arsanın satışı 2886 sayılı Devlet İhale kanunun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

   Ada No     Parsel No      Alanı       Muammel Satış       Geçici Teminat      İhalenin Gün  

                                         M2                 Bedeli                       Tutarı                 ve Saat 

      218             5            845,60              48.000,00                1.500,00          07.12.2020– 14.00

 

       2 – İhale 07.12.2020 tarihinde yukarıda belirtilen saatte Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

       3 - İhaleye katılacakların en geç 07.12.2020 Pazartesi günü en geç Saat 14.00 de kadar Belediye Başkanlığına müracaat edecektir.

       4 – İhaleye katılacakların dilekçe ile birlikte;

  a)Nüfus cüzdan fotokopisi

  b)Geçici teminata ait belge

  c)Gerçek kişiler adına vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletname

  d)Tüzel kişiler adına katılacakların yetkili olduğuna dair vekâletname, imza sirküsü

      İle müracaat etmeleri gerekmektedir.

        5 – Posta ile yapılacak başvurularda, postadaki gecikmeler ve telgraf ve faks ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

        6 – İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemizde bedelsiz olarak görülebilir.

        7 – İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte ihale komisyonu serbesttir.

 

İLAN OLUNUR

 

     

 
    Anasayfa | Başkan | Meclis | Kurumsal | Boztepe | Güncel | Projeler | İletişim

     

      Copyright © 2013 Boztepe Belediyesi. Her Hakkı Saklıdır.