#cap1

 

 
 
 

MÜLKİYETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞIMIZA AİT OLAN ARSALARIN SATIŞI YAPILACAKTIR...

03/03/2023

 İLAN

BOZTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1 – Mülkiyeti Boztepe Belediyesine ait ve nitelikleri aşağıda yazılı olan arsaların satışı 2886 sayılı Devlet İhale kanunun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

Ada No     Parsel No      Alanı         Muammel satış      Geçici teminat   İhalenin Gün  

                                         M2                 Bedeli                       Tutarı              ve saat

       823         1             550,00          140.000,00           4.500,00          09.03.2023 – 14.00

       823         2             550,00          140.000,00           4.500,00          09.03.2023 – 14.10

       823         6             550,01          140.000,00           4.500,00          09.03.2023 – 14.20

       823         7             550,00          140.000,00           4.500,00          09.03.2023 – 14.30

       823         8             550,00          140.000,00           4.500,00          09.03.2023 – 14.40

 

       2 – İhale 09.03.2023 tarihinde yukarıda belirtilen Saatlerde Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

       3 - İhaleye katılacakların en geç 09.03.2023 Perşembe günü Saat 14.00 de kadar Belediye Başkanlığına müracaat edecektir.

      4 – İhaleye katılacakların dilekçe ile birlikte;

    a) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

    b) Geçici teminata ait belge

    c) İkametgâh Belgesi

    ç) Gerçek kişiler adına vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletname

    d) Tüzel kişiler adına katılacakların yetkili olduğuna dair vekâletname, imza sirküsü

ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

     5 – Posta ile yapılacak başvurularda, postadaki gecikmeler ve telgraf ve faks ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

      6 – İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde belediyemizde bedelsiz olarak görülebilir.

      7 – İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte ihale komisyonu serbesttir.

 

İLAN OLUNUR

 


     

 
    Anasayfa | Başkan | Meclis | Kurumsal | Boztepe | Güncel | Projeler | İletişim

     

      Copyright © 2013 Boztepe Belediyesi. Her Hakkı Saklıdır.